Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Tu znajdziesz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej czy wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością lub zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]